Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm

11:29, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục thực hiện việc làm thêm giờ trong tình hình mới nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm.

Trong đó lưu ý trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm là trường hợp được quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3, Điều 107 Bộ luật Lao động; tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 - 60 giờ trong 01 tháng kể từ ngày 01/4/2022.

 Khi tổ chức thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định khác về làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày, tiền lương phải trả khi làm thêm giờ; nội dung về sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm; thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 năm...).

Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 - 300 giờ trong 01 năm theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4, Điều 107 Bộ luật Lao động, Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ- CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Quy định số giờ làm thêm theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác