Chi tiết bài viết

Tiếp tục phấn đấu tăng điểm số, tăng thứ hạng đối với tiêu chí Cải cách thể chế

17:25, Thứ Hai, 15-5-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Công văn số 1558/STP-XDKTVB được Sở Tư pháp ban hành ngày 12/5/2023.

Theo đó, để tiếp tục phấn đấu tăng điểm số, tăng thứ hạng đối với tiêu chí Cải cách thể chế trong năm 2023, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi lập đề nghị hoặc đề xuất HĐND, UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) phải đảm bảo cơ sở thực tiễn; dự liệu được hết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện; tính toán kỹ về phạm vi điều chỉnh, nội dung, các chính sách trong đề xuất xây dựng văn bản, đảm bảo chất lượng, tính khả thi sau khi văn bản được ban hành; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan được giao chủ trì soạn thảo trong suốt quá trình xây dựng văn bản từ khâu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện cho đến khi thông qua.

Cùng với đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thi hành và thường xuyên rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, đánh giá tác động trong quá trình xây dựng văn bản QPPL; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, công bố văn bản QPPL hết hiệu lực; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu trong quá trình soạn thảo văn bản; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân, doanh nghiệp tham gia ý kiến góp ý xây dựng văn bản QPPL của địa phương; tôn trọng, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đối với dự thảo văn bản QPPL…

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập