Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

15:39, Thứ Sáu, 22-7-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu UBND thị xã Ba Đồn đề ra tại Kế hoạch số 1267/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2025, toàn thị xã có 10/10 xã duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 - 04 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; các xã còn lại bình quân đạt 14/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 30 - 35 vườn được công nhận đạt vườn mẫu nông thôn mới; 10 - 13 khu dân cư được công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định; có thêm 05 - 08 sản phẩm tại địa bàn các xã được công nhận đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND thị xã Ba Đồn xác định tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng xã; chủ động soát xét, xây dựng khung kế hoạch cụ thể thực hiện, xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu, bền vững; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thành “Vườn mẫu nông thôn mới” và “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, toàn thị xã cũng tập trung huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hạ tầng thông tin truyền thông; quan tâm đào tạo tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là ở cấp xã, thôn để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, cách làm sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương

PV Mai Anh

Các tin khác