Huyện Lệ Thủy: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, UBND huyện giao

16:47, Thứ Năm, 15-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/9/2022, UBND huyện Lệ Thủy đã có Công văn số 2031/UBND-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, UBND huyện giao.

Theo đó, để đảm bảo các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện giao được thực hiện đầy đủ, kịp thời, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các nhiệm vụ tại các thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo và các nhiệm vụ giao tỉnh trên Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh chưa hoàn thành để chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Sau khi hoàn thành việc rà soát, các ngành, địa phương khẩn trương báo cáo nhiệm vụ còn tồn đọng (chậm so với thời hạn giao hoặc giao không có thời hạn nhưng chưa thực hiện…), đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng, các nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các nhiệm vụ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh… từ ngày 01/01- 15/9/2022. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kết quả rà soát và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

PV Mai Anh
 

Các tin khác