Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Trạch: Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo

16:7, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực hoạt động tín dụng chính sách xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của huyện.

Huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể nên nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đạt cao.... Tính đến ngày 31/8/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch đạt 553.483 triệu đồng. Đặc biệt, kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã cân đối ngân sách chuyển 6.781 triệu đồng sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong 20 năm qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 48.641 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.597.078 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 1.055.700 triệu đồng. Tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng chính sách đến ngày 31/8/2022 đạt 552.843 triệu đồng với 11.689 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân 47,3 triệu đồng/khách hàng, trong đó dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghẻo, hộ mới thoát nghèo là 62,5 triệu đồng/hộ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 9.093 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần đưa trên 9.413 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 2.610 lao động, giúp cho 3.076 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 22.558 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng, sửa chữa 1.199 ngôi nhà cho hộ nghèo... Vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, của tỉnh, trong từng giai đoạn; chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ ngày càng có hiệu quả hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)