Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Trạch

14:26, Thứ Ba, 27-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 26/9/2022, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (Chương trình) trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Theo đó, mục tiêu chung là giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Để đạt mục tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật nhằm thống nhất nhận thức, hành động các cấp, ngành về công tác gia đình, chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội; tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống về phát triển gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán hành vi lệch chuẩn, vi phạm chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tuyên truyền, phổ biến truyền cảm hứng cho thành viên trong gia đình, xã hội về đạo đức, lối sống; phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng, đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình; xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu,  hạnh phúc, kiểu mẫu; phát huy hiệu quả sử dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, tập luyện thể dục - thể thao góp phần xây dựng con người Quảng Trạch khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần; lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình như khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường  chuyển đổi số trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia  đình phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng; ứng dụng phần mềm, công cụ trên không gian mạng để nắm bắt thông tin, định hướng dư luận về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;  kịp thời phát hiện và ngăn chặn những rủi ro, xung đột, bạo lực trong gia đình...

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)