Thành phố Đồng Hới: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

16:48, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 30/9/2022, UBND thành phố Đồng Hới đã có Kế hoạch số 374/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Kế hoạch nhằm xác định, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 trên phạm vi toàn thành phố để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2022.

Theo đó, đối tượng rà soát là toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đã được cấp có thẩm quyền xác nhận có đến thời điểm rà soát; hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình theo quy định.

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đó là: Nhận dạng, phân loại nhanh, khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo (trên cơ sở đăng ký của người dân, đề xuất của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố và danh sách hộ nghèo, cận nghèo do UBND cấp xã quản lý có đến thời điểm rà soát). Phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là phương pháp xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước thời điểm rà soát (không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình).

Kế hoạch nêu rõ quy trình rà soát bao gồm các bước, cụ thể: Công tác chuẩn bị rà soát; chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; niêm yết, thông báo công khai; báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Kế hoạch yêu cầu công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình phải được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ nhằm xác định được những hộ đáp ứng chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo, chuẩn mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ và phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân tại địa phương. Kết thúc việc rà soát phải xác định và công bố được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; thu thập thông tin về hộ gia đình và thành viên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình để nhập vào phần mềm dữ liệu thống nhất trên toàn quốc.

PV Minh Huyền

Các tin khác