Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy UBND huyện Quảng Ninh

15:47, Thứ Sáu, 24-5-2019

HĐND VÀ UBND HUYỆN QUẢNG NINH

Huyen Quang Ninh

Địa chỉ:

Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

Điện thoại/Fax:

0232. 3872037

Email:

quangninh@quangbinh.gov.vn

Website:

quangninh.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN:

Chủ tịch UBND: Phạm Trung Đông

Điện thoại: 0912172301

Email: dongpt.qn@quangbinh.gov.vn
       

Phó CT UBND: Lê Ngọc Huân

Điện thoại: 0915565156

Email: huanln.qn@quangbinh.gov.vn

       

Phó CT UBND: Trần Xuân Tình

Điện thoại: 0912515108

Email: tinhtx.qn@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Ngọc Thụ

Điện thoại: 0944666587

Email: thunn.qn@quangbinh.gov.vn

     

Phó CT HĐND: Lê Thị Minh Hải

Điện thoại: 0888927555

Email: hailtm.qn@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

Chánh Văn phòng: Lê Anh Tuấn

Điện thoại: 0948315570

Email: tuanla.qn@quangbinh.gov.vn

Phó Văn phòng: Phan Thị Hồng Hải

Điện thoại: 0888398818

Email: haiph.qn@quangbinh.gov.vn

Phó Văn phòng: Trần Xuân Dũng

Điện thoại: 0912709357

Email: dungtx.qn@quangbinh.gov.vn
         

III. CÁC BỘ PHÂN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông

Điện thoại:


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập