Thông tin tổ chức bộ máy UBND huyện Bố Trạch

15:59, Thứ Sáu, 24-5-2019

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH

Huyen Bo Trach

Địa chỉ:

Số 332, Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

Điện thoại:

0232. 3611187

Fax:

0232. 3862121

Email:

botrach@quangbinh.gov.vn

Website:

botrach.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Ngọc Tuấn

 Điện thoại: 0232. 3862234

 Email: tuannn.bt@quangbinh.gov.vn
         

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thủy

 Điện thoại: 0915383577

 Email: thuynv.bt@quangbinh.gov.vn
       

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Hồng

 Điện thoại: 0232. 3862678

 Email: hongnh.bt@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chủ tịch UBND: Bùi Quốc Thanh

 Điện thoại: 0912515056

 Email: thanhbq.bt@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Lê Công Toán

 Điện thoại: 0912709541

 Email: toanlc.bt@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch HĐND: Hoàng Văn Minh

 Điện thoại: 0914926267

 Email: minhhv.bt@quangbinh.gov.vn

   
II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

 Chánh Văn phòng: Phan Hải Hà

 Điện thoại: 0912708696

 Email: haph.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Văn phòng: Trần Ngọc Hà

 Điện thoại: 0983307353

 Email: hatn.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Văn phòng: Phan Ngọc Lâm

 Điện thoại: 0912159893

 Email: lampn.bt@quangbinh.gov.vn

 

    

  III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3863338

2. Bộ phận Văn thư

- Điện thoại: 0232. 3611177

3. Bộ phận Tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3863828

4. Bộ phận Một cửa

- Điện thoại: 0232. 3862810

5. Bộ phận Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3863339


Các tin khác