Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy UBND huyện Quảng Trạch

8:36, Thứ Hai, 13-5-2024

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Địa chỉ:

 Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn

Điện thoại:

 0232. 3517676

Fax:

 0232. 3515858

Email:

 quangtrach@quangbinh.gov.vn

Website:

 quangtrach.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND và UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Phan Văn Thanh

 Điện thoại: 0232. 3512420

 Email: datnx.qt@quangbinh.gov.vn

      

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Thủy

 Điện thoại: 0232. 3513436

 Email: thuyntn.qt@quangbinh.gov.vn

      

 Phó Chủ tịch UBND: Trần Quang Trung

 Điện thoại: 0232. 3969668

 Email: trungtq.qt@quangbinh.gov.vn
          

 Chủ tịch HĐND: Vũ Thị Mai

 Điện thoại: 0919188257

 Email: maivt.qt@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch HĐND: Tưởng Xuân Hải

 Điện thoại:

 Email: haitx.qt@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

          Chánh Văn phòng: Phạm Minh Cảnh

          Điện thoại:

          Email: canhpm.qt@quangbinh.gov.vn
        

     Phó Chánh Văn phòng: Phan Hồng Hữu

          Điện thoại: 0232. 3517097

          Email: huuph.qt@quangbinh.gov.vn
       

     Phó Chánh Văn phòng: Phạm Đức Hùng

          Điện thoại: 0232. 3519686

          Email: hungpd.qt@quangbinh.gov.vn

 

 

  

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3518519

2. Hành chính - Văn thư

- Điện thoại: 0232. 3512572


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập