Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Tuyên Hóa

8:49, Thứ Sáu, 16-9-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

Huyen Tuyen Hoa

Địa chỉ:

 Số 28, Võ Nguyên Giáp, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

Điện thoại:

 0232. 3684002

Fax:

 0232. 3684276

Email:

 tuyenhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 tuyenhoa.quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HĐND & UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Lê Nam Giang

 Điện thoại: 0232. 3684011

 Email: giangln.th@quangbinh.gov.vn

          

 Phó Chủ tịch UBND: Hồ Vũ Thường

 Điện thoại: 0232. 3683457

 Email: thuonghv.th@quangbinh.gov.vn

   

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Tiến Dũng

 Điện thoại: 0232. 3684004

 Email: dungdt.th@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Bùi Thanh Chuyên

 Điện thoại: 0914024899

 Email: chuyenbt.th@quangbinh.gov.vn
           

 Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Minh Lự

 Điện thoại: 0915044949

 Email: lunm.th@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND huyện:

 Chánh Văn phòng: Lê Minh Huệ

 Điện thoại: 0232. 3684178

 Email: huelm.th@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Phương

 Điện thoại: 0232. 3684559

 Email: phuongnt.th@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chánh Văn phòng: Hà Thị Thủy

 Điện thoại: 0232. 3684088

 Email: thuyht.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chánh Văn phòng: Đinh Xuân Trường

 Điện thoại: 0232. 3685009

 Email: truongdx.th@quangbinh.gov.vn

III. BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

1. Văn thư

Điện thoại: 0232. 3684002

2. Kế toán

Điện thoại: 0232. 3685595

3. Bộ phận một cửa

Điện thoại: 0232. 3684333

4. Tiếp công dân

Điện thoại: 0232. 3683558

Các tin khác