Sở Nội vụ

9:54, Thứ Sáu, 31-5-2019

So Noi vu

Trụ sở: Sở Nội vụ

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822321

- Email: snv@quangbinh.gov.vn

- Website: snv.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Thế Vương

- Điện thoại: 0232. 3828568

- Email: vuongth.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Ngọc Lâm

- Điện thoại:

- Email: lampn.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Mai Xuân Toàn

- Điện thoại: 0232. 3823545

- Email: toanmx.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Lan

- Điện thoại: 0232. 3818262

- Email: lanntk.snv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1- Văn phòng:

Điện thoại/Fax: 0232. 3822321

2- Thanh tra Sở:

Điện thoại: 0232. 3821458

3- Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, Biên chế:

Điện thoại: 0232. 3821147; 0232. 3841935

3- Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức:

Điện thoại: 0232. 3823788

5- Phòng Cải cách hành chính:

Điện thoại: 0232. 3844480

6- Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Công tác thanh niên:

Điện thoại: 0232. 3821146

7- Phòng Thi đua - Khen thưởng:

Điện thoại: 0232. 3844556

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

1- Ban Tôn giáo tỉnh:

Điện thoại: 0232. 3841943

2- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh:

Điện thoại: 0232. 3898679


Các tin khác