Chi tiết bài viết

Sở Nội vụ

9:54, Thứ Sáu, 31-5-2019

So Noi vu

Trụ sở: Sở Nội vụ

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822321

- Email: snv@quangbinh.gov.vn

- Website: snv.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Thế Vương

- Điện thoại: 0232. 3828568

- Email: vuongth.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Ngọc Lâm

- Điện thoại:

- Email: lampn.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Mai Xuân Toàn

- Điện thoại: 0232. 3823545

- Email: toanmx.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Lan

- Điện thoại: 0232. 3818262

- Email: lanntk.snv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1- Văn phòng:

Điện thoại/Fax: 0232. 3822321

2- Thanh tra Sở:

Điện thoại: 0232. 3821458

3- Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, Biên chế:

Điện thoại: 0232. 3821147; 0232. 3841935

3- Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức:

Điện thoại: 0232. 3823788

5- Phòng Cải cách hành chính:

Điện thoại: 0232. 3844480

6- Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Công tác thanh niên:

Điện thoại: 0232. 3821146

7- Phòng Thi đua - Khen thưởng:

Điện thoại: 0232. 3844556

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

1- Ban Tôn giáo tỉnh:

Điện thoại: 0232. 3841943

2- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh:

Điện thoại: 0232. 3898679


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập