Sở Tư pháp

15:28, Thứ Sáu, 2-8-2019

So Tu phap

 Trụ sở: Sở Tư pháp

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 183 Hữu Nghị - TP. Đồng Hơi

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825447

- Email: stp@quangbinh.gov.vn

- Website: stp.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Trần Chí Tiến

- Điện thoại: 0232. 3825139

- Email: tientc.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trương Quang Sáng

- Điện thoại: 0232. 3843327

- Email: sangtq.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Võ Thị Diệu Hương

- Điện thoại: 0232. 3823125

- Email: huongvtd.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trần Hữu Dân

- Điện thoại: 0232. 3833899

- Email: danth.stp@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

Văn phòng

 - Điện thoại/Fax: 0232. 3858116/0232. 3825447

Thanh tra Sở

   - Điện thoại: 0232. 3820444

Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật

- Điện thoại: 0232. 3827029; 0232. 3859837

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 - Điện thoại: 0232. 3843188, 0232. 3858611

 Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp

- Điện thoại: 0232. 3835592, 0232. 3843110

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Địa chỉ: Số  117 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845365/ 0232. 3824947

- Email: trungtamtgplqb@yahoo.com.vn

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

- Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3856585/ 0232. 3825789

 Phòng Công chứng số 1

- Địa chỉ: Số 17 Quang Trung - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822534/ 0232. 827139


Các tin khác