Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp

15:28, Thứ Sáu, 2-8-2019

So Tu phap

 Trụ sở: Sở Tư pháp

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 183 Hữu Nghị - TP. Đồng Hơi

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825447

- Email: stp@quangbinh.gov.vn

- Website: stp.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Trần Chí Tiến

- Điện thoại: 0232. 3825139

- Email: tientc.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trương Quang Sáng

- Điện thoại: 0232. 3843327

- Email: sangtq.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Võ Thị Diệu Hương

- Điện thoại: 0232. 3823125

- Email: huongvtd.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trần Hữu Dân

- Điện thoại: 0232. 3833899

- Email: danth.stp@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

Văn phòng

 - Điện thoại/Fax: 0232. 3858116/0232. 3825447

Thanh tra Sở

   - Điện thoại: 0232. 3820444

Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật

- Điện thoại: 0232. 3827029; 0232. 3859837

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 - Điện thoại: 0232. 3843188, 0232. 3858611

 Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp

- Điện thoại: 0232. 3835592, 0232. 3843110

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Địa chỉ: Số  117 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845365/ 0232. 3824947

- Email: trungtamtgplqb@yahoo.com.vn

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

- Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3856585/ 0232. 3825789

 Phòng Công chứng số 1

- Địa chỉ: Số 17 Quang Trung - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822534/ 0232. 827139


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập