Chi tiết bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo

8:50, Thứ Sáu, 17-11-2023

So Giao duc va Dao tao

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822190/ 0232. 3822190

- Email: vps@quangbinh.edu.vn

- Website: quangbinh.edu.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Đặng Ngọc Tuấn

- Điện thoại: 0912.589.110

- Email: dntuan@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Hồ Giang Long

- Điện thoại: 0912.637.849

- Email: hglong@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Mai Thị Liên Giang

- Điện thoại: 0935.082.205

- Email: mtlgiang@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Hải

- Điện thoại: 0913.515.922

- Email: ndhai@quangbinh.edu.vn

 

II. ĐƠN VỊ THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Quản lý chất lượng

- Điện thoại: 0232. 3841075

4. Phòng Tổ chức cán bộ

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

6. Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

7. Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập