Sở Du lịch

10:52, Thứ Ba, 5-6-2018

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 08, Văn Cao, TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3868678

- Fax: 0232. 3886367

- Email: sdl@quangbinh.gov.vn

- Website: sdl.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quý

- Điện thoại: 0913258968

- Email: quynn.sdl@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Thế Lực

- Điện thoại: 0913386331

- Email: luclt.sdl@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đặng Đông Hà

- Điện thoại: 0913069916

- Email: hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3886386

2. Thanh tra Sở 

- Điện thoại: 0232. 3886383

3. Phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch

- Điện thoại: 0232. 3886387

4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

- Địa chỉ: 58 - Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822018/0232. 3822035

5. Ban Quản lý Dự án TIIG II

- Địa chỉ: Số 08, Văn Cao - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0972502333


Các tin khác