Chi tiết bài viết

Sở Du lịch

17:3, Thứ Tư, 9-8-2023

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 08, Văn Cao, TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3868678

- Fax: 0232. 3886367

- Email: sdl@quangbinh.gov.vn

- Website: sdl.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quý

- Điện thoại: 0913258968

- Email: quynn.sdl@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đặng Đông Hà

- Điện thoại: 0913069916

- Email: hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3886386

2. Thanh tra Sở 

- Điện thoại: 0232. 3886383

3. Phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch

- Điện thoại: 0232. 3886387

4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

- Địa chỉ: 58 - Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822018/0232. 3822035

5. Ban Quản lý Dự án TIIG II

- Địa chỉ: Số 08, Văn Cao - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0972502333


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập