Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất chế biến đồ gỗ Funiture

15:49, Thứ Năm, 31-3-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất chế biến đồ gỗ Funiture với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất chế biến đồ gỗ Funiture (sau đây gọi là Dự án) của Công ty Cổ phần Nội thất Minh Tuấn (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, Chủ tịch UBND phường Bắc Lý; Giám đốc Công ty Cổ phần Nội thất Minh Tuấn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 29/3/2022