Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1235/QĐ-UBND 16/05/2022

Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

2 807/KH-UBND 16/05/2022

Kế hoạch Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

3 122/BCSĐ 10/05/2022

Quy định Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

4 1041/QĐ-UBND 22/04/2022

Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (đối với dự án đầu tư vào cụm công nghiệp) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

5 1244/TB-VPUBND 18/04/2022

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình nghe báo cáo dự án “Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025”

6 731/QĐ-UBND 23/03/2022

Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

7 442/KH-UBND 22/03/2022

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 722/QĐ-UBND 21/03/2022

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

9 65/BC-UBND 18/03/2022

Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của TTCP

10 335/UBND 11/03/2022

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1 2 3 4 »