Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 39/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình

2 41/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

3 40/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

4 39/2018/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xã Ba Đồn (lần 2)

5 38/2018/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

6 37/2018/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình

7 36/2018/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 35/2018/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

9 34/2018/NQ-HĐND 13/07/2018

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 4562/QĐ-UBND 15/12/2017

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới để xây dựng Trụ sở làm việc tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »