Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 105/2015/NQ-HĐND 17/07/2015

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

2 104/NQ-HĐND 16/07/2015

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

3 103/NQ-HĐND 16/07/2015

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

4 93/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 94/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình

6 95/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

7 96/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu

8 97/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

9 98/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015

10 99/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »