Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 83/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình

2 82/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

3 81/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

4 80/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

5 102/2014/NQ-HĐND 11/01/2014

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

6 57/2012/NQ-HĐND 21/12/2012

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

7 53/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013

8 52/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

9 54/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

10 55/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »