Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 248/BC-UBND 11/07/2024

Báo cáo kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 10 năm thực hiện Kết luận số 80/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 25/7/2008

2 247/BC-UBND 11/07/2024

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2023

3 241/BC-UBND 09/07/2024

Báo cáo về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII

4 240/BC-UBND 08/07/2024

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

5 235/BC-UBND 05/07/2024

Báo cáo Sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/6/2024)

6 233/BC-UBND 05/07/2024

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

7 234/BC-UBND 05/07/2024

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2024 và đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2026 – 2030

8 237/BC-UBND 05/07/2024

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6/2024 của UBND tỉnh

9 3116/BC-VPUBND 02/07/2024

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 6 năm 2024

10 217/BC-UBND 28/06/2024

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »