Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 5354/BC-VPUBND 01/12/2023

Báo cáo Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 11 năm 2023

2 413/BC-UBND 30/11/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

3 468-BC/BCSĐ 30/11/2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2023

4 408/BC-UBND 30/11/2023

Báo cáo tình hình tổ chức, kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của UBND tỉnh

5 407/BC-UBND 30/11/2023

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

6 406/BC-UBND 29/11/2023

Báo cáo tuần từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2023

7 405/BC-UBND 29/11/2023

Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân

8 401/BC-UBND 24/11/2023

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 400/BC-UBND 24/11/2023

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 11 năm 2023

10 458/BC-BCSĐ 24/11/2023

Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »