Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 12/CT-CTUBND 13/11/2023

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

2 9/CT-UBND 31/07/2023

Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước

3 8/CT-UBND 18/07/2023

Chỉ thị về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 7/CT-UBND 13/07/2023

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

5 6/CT-UBND 02/06/2023

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023

6 5/CT-UBND 01/06/2023

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tỉnh Quảng Bình

7 4/CT-UBND 28/04/2023

Chị thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh

8 2/CT-UBND 14/03/2023

Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 2503/UBND 30/12/2022

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

10 20/CT-UBND 21/12/2022

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »