Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 99/UBND-VXNV 25/10/2007

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg

2 98/UBND-VXNV 19/10/2007

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH.

1