Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 107/2007/NĐ-CP 25/06/2007

V/v Quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư­ trú

1