Chi tiết bài viết

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

8:52, Thứ Hai, 20-5-2019

 

Trụ sở: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Phong Nha - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3677021

- Email: pnkb@quangbinh.gov.vn

- Website: www.phongnhakebang.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Phạm Hồng Thái 
          - Điện th
oại: 0912037673
          - Email: thaiph.pnkb@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân
          - Điện t
hoại: 0917298757/ 0983862335
          - Email: vanhh.pnkb@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đinh Huy Trí
          - Điện t
hoại: 0943747899
          - Email: tridh.pnkb@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trương Thanh Khai
          - Điện thoại
: 0915428586
          - Email: khaitt.pnkb@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Điện thoại: 0232. 3677021/ 0943370965

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0916820357

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0913336889

4. Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

- Điện thoại: 0232. 3677278/ 0945946234

5. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

- Điện thoại: 0232. 3677323/ 0918503456

6. Hạt Kiểm Lâm

- Điện thoại: 0912027548


Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập