Chi tiết bài viết

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình

16:37, Thứ Sáu, 17-5-2019

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

 Trụ sở: Đài Phát thanh và Truyền hình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 54 - Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822522/ 0232. 3822102

- Email: dptth@quangbinh.gov.vn

- Website: qbtv.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Hoàng Việt Hùng

- Điện thoại: 0913376535

- Email: hunghv266@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Quốc Bình

- Điện thoại: 0912858481

- Email: binhlq.daiptth63@gmail.com

Phó Giám đốc: Đoàn Xuân Thắng

- Điện thoại: 0912222793

- Email: xuanthangqbtv@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Toàn

- Điện thoại: 0913295053

- Email: duytoanqbtv@gmail.com

  

II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ: 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822522/ 0232. 3822102

2. Phòng Phát thanh

- Điện thoại: 0232. 3822113

3. Phòng Thời sự Truyền hình

- Điện thoại: 0232. 3820419

4. Phòng Thư ký biên tập

- Điện thoại: 0232. 3897897

5. Phòng Chuyên mục - Văn nghệ & Giải trí

- Điện thoại: 0232. 3820518

6. Phòng Phim Ký sự & Tài liệu

- Điện thoại: 0232. 3828626

7. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Điện thoại: 0232. 3843425

8. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng

- Điện thoại: 0232. 3500995; 0232. 3828625

9. Phòng Khai thác chương trình & Tư liệu

- Điện thoại: 0232. 3845436


Xem thêm:
   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập