Chi tiết bài viết

10:5, Thứ Hai, 12-9-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

Truong Dai hoc Quang Binh

  Liên lạc:

- Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822010

- Fax: 0232. 3824051

- Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn

- Website: quangbinhuni.edu.vn

 

 

I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng

- Điện thoại: 0902.209.065

- Email: vuongnd@qbu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Võ Khắc Sơn

- Điện thoại: 0913.252.558

- Email: khacsonhcm@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: TS. GVC. Dương Thị Ánh Tuyết

- Điện thoại: 0982.338.667

- Email: tuyetdta@qbu.edu.vn 

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG, ĐƠN VỊ CỦA TRƯỜNG:

1. Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng

- Điện thoại: 0232. 3819127

2. Khoa Khoa học cơ bản

- Điện thoại: 0232. 3824342

3. Khoa Kinh tế - Du lịch

- Điện thoại: 0232. 3819112

4. Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Thông tin

- Điện thoại: 0232. 3824233

5. Khoa Luật

- Điện thoại: 0232. 3819129

6. Khoa Ngoại ngữ

- Điện thoại: 0232. 3828403

7. Khoa Sư phạm

- Điện thoại: 0232.3819567

8. Viện Nông nghiệp và Môi trường

- Điện thoại: 0232. 3819120

9. Phòng Công tác sinh viên

- Điện thoại: 0232. 3819121; 0232. 3819123

10. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Điện thoại: 0232. 3819116

11. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: 0232. 819131; 0232. 3824052

12. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3828402; 0232. 3819119

13 Phòng Quản lý đầu tư

- Điện thoại: 0232. 3832468

14. Phòng  Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0232. 3819333

15. Phòng Quản trị

- Điện thoại: 0232. 3819555

16. Phòng Thanh tra - Pháp chế

- Điện thoại: 0232. 3819919

17. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3819118

18. Phòng Thông tin - Truyền thông

- Điện thoại: 0232. 3816779

19. Trung tâm đào tạo thường xuyên

- Điện thoại: 0232. 3819115

20. Trung tâm Học liệu

- Điện thoại: 0232. 3838777, 0232. 3819779

21. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

- Điện thoại: 0232. 3819345

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập