Chi tiết bài viết

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

11:12, Thứ Sáu, 31-3-2023

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

 

 Trụ sở

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 36, Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 6285666

- Email: dtxd@quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Chung Nguyên

- Điện thoại: 0913258946

- Email: nguyennc.dtxd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Quang Minh

- Điện thoại: 0913295365

- Email: minhlq.dtxd@quangbinh.gov.vn

 

II. PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Điện thoại:

2. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

- Điện thoại:

2. Phòng Điều hành dự án 1

- Điện thoại:

2. Phòng Điều hành dự án 2

- Điện thoại:

 


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban.

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập