Chi tiết bài viết

Tỉnh Quảng Bình được bổ sung 50.330 triệu đồng để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022

12:36, Thứ Bảy, 26-11-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1449/QĐ-TTg ngày 22/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 795.454 triệu đồng từ nguồn chi các hoạt động kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Cụ thể, bổ sung cho 03 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng) 129.970 triệu đồng; 46 địa phương 665.484 triệu đồng, trong đó tỉnh Quảng Bình được bổ sung 50.330 triệu đồng. 

Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)