Chi tiết bài viết

Thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính

15:35, Thứ Tư, 29-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2457/UBND-KSTT về việc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo Thông báo số 476/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành TTHC mới; bảo đảm các TTHC được công bố đầy đủ, công khai kịp thời theo quy định; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 12/2023.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tái sử dụng dữ liệu và khai thác triệt để lợi ích mang lại của Đề án 06; thực hiện xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử để khắc phục tình trạng tiếp nhận hồ sơ điện tử nhưng quy trình xử lý bên trong lại bằng giấy, ảnh hưởng đến việc cung cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từ Cổng dịch vụ công Quốc gia về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công. 

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập