Chi tiết bài viết

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

21:35, Thứ Năm, 22-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 304/UBND-NCVX  thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông (GDPT).

UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và những chiến lược, chính sách, pháp luật, chương trình kế hoạch về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDPT; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đồng bộ giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; căn cứ kế hoạch tinh giản biên chế khối chính quyền giai đoạn 2022 - 2026 để tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với cơ sở GDPT đáp ứng nhu cầu tối thiểu theo Chương trình GDPT 2018; tham mưu xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kế hoạch giao biên chế cho ngành Giáo dục đảm bảo theo quy định; phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Sở Tài chính căn cứ vào nguồn lực của ngân sách theo phân cấp và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chương trình trọng tâm về GD&ĐT của cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở GD&ĐT trong quản lý phương án phát triển GD&ĐT, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục theo quy hoạch tỉnh, tổng hợp, cân đối nguồn chi đầu tư phát triển để tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình, đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục về thu hồi đất, giao đất; phối hợp với Sở GD&ĐT, các địa phương trong công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định, thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở địa phương; ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển GD&ĐT tại địa phương; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu tối thiểu theo Chương trình GDPT 2018; xây dựng chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa GD&ĐT phù hợp với điều kiện của địa phương; xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

PV Hồng Mến
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập