Chi tiết bài viết

Phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Quảng Bình năm 2023

16:34, Thứ Sáu, 23-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh năm 2023.

Theo đó, tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng là 650.534,31ha, trong đó: Diện tích có rừng và rừng trồng chưa thành rừng 591.367,96ha; diện tích chưa có rừng (khoanh nuôi tái sinh và diện tích khác) 59.166,35ha. Đối với diện tích phân theo mục đích sử dụng rừng là 650.534,31ha, cụ thể: Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 144.310,85ha; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 151.761,28ha; diện tích quy hoạch rừng sản xuất 318.086,65ha; diện tích ngoài quy hoạch ba loại rừng 36.357,53ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt 68,70%.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm lưu giữ, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu diễn biến rừng tỉnh năm 2023; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện, chỉ đạo xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; đồng thời sử dụng số liệu hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn quản lý để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Ngoài ra, các chủ rừng trên địa bàn căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo đúng quy định.    

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập