Chi tiết bài viết

Tiếp tục phát huy hiệu quả Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh đến tận cấp huyện, xã

16:20, Thứ Tư, 17-4-2024

(Quang Binh Portal) - Để phát huy hiệu quả của Hệ thống Hội nghị trực tuyến (HNTT) tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp, ngày 17/4/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 665/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống HNTT đảm bảo có hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đẩy mạnh tổ chức thực hiện cuộc họp trực tuyến với UBND cấp xã sử dụng thiết bị Hệ thống HNTT của tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức họp; quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thiết bị của Hệ thống HNTT tỉnh được giao quản lý, sử dụng đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo UBND cấp xã quản lý chặt chẽ thiết bị Hệ thống HNTT, đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả và sẵn sàng kết nối Hệ thống phục vụ cuộc họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

Cùng với việc tổ chức quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống HNTT của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tổ chức cuộc họp trực tuyến sử dụng Hệ thống HNTT của tỉnh và quản lý, sử dụng thiết bị tài sản công được đầu tư, trang bị phục vụ họp trực tuyến đúng quy định; chỉ đạo đơn vị cung cấp đường truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc họp.

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập