Chi tiết bài viết

Tiến hành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 - 2025

17:17, Thứ Tư, 17-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 672/KH-UBND thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động (NLĐ) và nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, đối tượng thu thập thông tin về NLĐ là NLĐ từ đủ 15 tuổi trở lên đang tham gia hoạt động kinh tế cư trú trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thu thập thông tin về NLĐ được giao cho Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã chỉ đạo cán bộ chuyên trách về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với thành viên trong Tổ và lực lượng điều tra viên cấp xã tiến hành thu thập. 

Với những lao động có nhu cầu tìm việc làm và học nghề thì Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã chỉ đạo cán bộ chuyên trách về lĩnh vực LĐ-TB&XH thực hiện cập nhật vào phần mềm “Thông tin thị trường lao động” theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, dự báo thông tin thị trường lao động và thực hiện kết nối việc làm, học nghề cho NLĐ có nhu cầu. UBND cấp huyện tiến hành phúc tra, nghiệm thu và phê duyệt kết quả thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, thông tin về NLĐ của các xã, phường, thị trấn và tổng hợp kết quả chung của toàn huyện gửi về Sở LĐ-TB&XH.

Đối với việc thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, Kế hoạch nêu rõ, đối tượng thu thập là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng NLĐ làm việc cho mình theo thỏa thuận và đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Người sử dụng lao động kê khai việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ; đồng thời định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở LĐ-TB&XH thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy hoặc khai báo trên hệ thống phẩn mềm “Thông tin thị trường lao động”.

UBND tỉnh yêu cầu, trước ngày 31/10/2024, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về NLĐ trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an.

Năm 2025, trên cơ sở các nội dung công việc của Kế hoạch và cơ sở dữ liệu đã được điều tra, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan để xây dựng Kế hoạch triển khai điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về NLĐ trên địa bàn, kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin về NLĐ gắn với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu khác đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý và giải quyết việc làm, học nghề cho NLĐ theo đúng quy định.

Việc thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm và tình trạng sử dụng lao động là cơ sở để hoạch định chính sách việc làm và xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động; hình thành cơ sở dữ liệu về lao động gắn với việc chuyển đồi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

PV:NQ
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập