Chi tiết bài viết

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác đất san lấp tại thửa đất số 425, 784, 767, 768 - Tờ bản đồ số 30, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

16:47, Thứ Năm, 23-5-2024

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập