Chi tiết bài viết

Thông tin bộ máy tổ chức của Trường Chính trị Quảng Bình

9:48, Thứ Sáu, 15-3-2024

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Dang cap nhat

Trụ sở: Trường Chính trị tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: TDP 4, P. Đồng Sơn, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3826174

- Email: truongchinhtri@quangbinh.gov.vn

- Website: tct.quangbinh.gov.vn 


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Lê Công Toán

- Điện thoại: 0912709541

- Email: toanlc.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Minh Tuynh

- Điện thoại: 0945955757

- Email: tuynhlm.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Tiến Hải

- Điện thoại: 0913258988

- Email: haitt.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: ThS. Đặng Ngọc Bắc

- Điện thoại: 0912753771

- Email: bacdn.tct@quangbinh.gov.vn

   

II. CÁC KHOA, PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu

- Điện thoại Trưởng phòng: 0818572368

2. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

- Điện thoại Trưởng phòng: 0945611463

3. Khoa Lý luận cơ sở

- Điện thoại Trưởng khoa: 0888062568

4. Khoa Xây dựng Đảng

- Điện thoại Trưởng khoa: 0901988225

5. Khoa Nhà nước và Pháp luật

- Điện thoại Trưởng khoa: 0913978718


Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập