Chi tiết bài viết

Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bố Trạch

17:8, Thứ Ba, 10-5-2022

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bố Trạch với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Tổng diện tích tự nhiên: 211.549,10 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 196.247,59 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 12.776,61 ha;

- Đất chưa sử dụng: 2.524,90 ha.

(Có Phụ lục 01 kèm theo)

2. Kế hoạch thu hồi đất:

Tổng diện tích thu hồi: 889,09 ha, trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp: 811,59 ha;

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 77,50 ha.

(Có Phụ lục 02 kèm theo)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.110,18 ha;

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 33,22 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 26,22 ha.

(Có Phụ lục 03 kèm theo)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 120,00 ha;

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 169,87 ha.

(Có Phụ lục 04 kèm theo)

5. Danh mục công trình dự án thực hiện trong năm 2022.

(Có Phụ lục 05 kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập