Chi tiết bài viết

Công an xã nghỉ việc có được trợ cấp 1 lần không?

16:8, Thứ Tư, 24-6-2020

Công an xã hiện nay là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc bảo đảm trật tự trị an tại các địa phương ở nước ta. Vậy khi nghỉ việc, đối tượng này được hưởng những chế độ nào? Có được hưởng trợ cấp một lần không?

Công an xã nghỉ việc được hưởng trợ cấp thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Công an xã năm 2008, công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.Công an xã gồm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên (Điều 10 Pháp lệnh). Trong đó:

- Trưởng Công an xã là công chức (theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP) nên được hưởng lương và phụ cấp theo quy định;

- Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng phụ cấp hàng tháng. Mức phụ cấp căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương cũng như khung mức phụ cấp.

Theo Điều 19 Pháp lệnh, công an xã được thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định. Đồng thời, khi nghỉ việc vì lý do chính đáng, công an xã sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định 73 năm 2009 của Chinh phủ cụ thể như sau:

- Với Trưởng Công an xã: Nếu công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên mà chưa có đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần. Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng.

- Với Phó trưởng Công an xã và Công an viên: Có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng trợ cấp 01 lần. Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

Như vậy, trong trường hợp nghỉ việc vì lý do chính đáng, có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, công an xã mới được hưởng trợ cấp một lần (Riêng Trưởng Công an xã nếu chưa có đủ điều kiện nghỉ hưu).

Về lý do chính đáng khi nghỉ việc, Công văn 1670/BCA-V28 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP đã liệt kê gồm:

- Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác;

- Do hoàn cảnh gia đình có khó khăn như kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn hoặc ra nước ngoài định cư...

Khi xin nghỉ việc, công an xã phải không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc thì mới được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên.

Công an chính quy đang dần thay thế công an xã?

Theo quy định tại Điều 17 Luật Công an nhân dân năm 2018, công an xã, phường, thị trấn là một trong những hệ thống tổ chức của Công an nhân dân. Việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy sẽ được Chính phủ quy định cụ thể.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành dự thảo Nghị định quy định về việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Theo đó, việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình:

- Hoàn thành trước ngày 31/12/2020:

Điều động, bổ nhiệm công an chính quy tại các xã đang thiếu Trưởng Công an xã do nghỉ việc, chuyển công tác khác;
Lên phương án, kế hoạch sắp xếp công tác khác cho công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự để điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

- Hoàn thành trước ngày 31/12/2021:

Căn cứ tình hình của các xã không phải trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác cho công an xã và có chính sách phù hợp;
Nếu có công an xã là công chức nghỉ việc, chuyển công tác khác thì không bổ nhiệm mới mà bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.
Đặc biệt, nếu Phó trưởng Công an xã, công an viên thường trực chưa bố trí được công tác khác thì vẫn được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và hưởng các chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn.

Nói tóm lại, có thể thấy, công an xã nếu nghỉ việc có lý do chính đáng và đáp ứng các điều kiện về số năm công tác thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Theo Luật Việt Nam

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập