Chi tiết bài viết

Chương trình thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

14:46, Thứ Sáu, 6-2-2009

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của tỉnh đã có Hướng dẫn chương trình thực hiện Cuộc vận động đến năm 2011 gồm những vấn đề sau:

 

Về nội dung:

1. Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức trong Đảng và trong xã hội về đạo đức Hồ Chí Minh. 2. Trên cơ sở 5 chuẩn mực và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp uỷ, Ban chỉ đạo các cấp và từng cán bộ, đảng viên xây dựng các chuẩn mực cụ thể, phù hợp để tạo ra những chuyển biến thực sự về đạo đức.

3. Đưa các hoạt động giáo dục, phê bình về đạo đức lối sống vào nền nếp.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về Cuộc vận động.

Từ nay đến năm 2011 tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm sau đây:

Năm 2007: Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động.

Năm 2008: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện Cuộc vận động, từng bước đưa nội dung Cuộc vận động vào chiều sâu. Đồng thời với việc thực hiện các tiêu chí đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh cần nhấn mạnh: học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Năm 2009: Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động theo chủ đề và các tiêu chí đạo đức chung, nhấn mạnh nội dung: Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ''nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Năm 2010: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh của Bác Hồ và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XI của Đảng, tiếp tục các nội dung đã thực hiện các năm trước, đồng thời chú ý nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh''.

Từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 tổng kết Cuộc vận động gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập nước và hướng tới Đại hội XI của Đảng.


Báo Quảng Bình

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập