Chi tiết bài viết

Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luật trên địa bàn tỉnh

16:19, Thứ Ba, 14-5-2024

(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp (QPPL) luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã có Công văn đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và tổ chức thành viên; sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản QPPL tại địa phương.

Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL căn cứ nội dung, tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm; phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bảo đảm biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL.

Cùng với đó, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách để đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương và cung cấp cho cơ quan thông tin, báo chí trên phương tiện thông tin đại chúng phục vụ hoạt động truyền thông về nội dung dự thảo chính sách…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập