Chi tiết bài viết

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

10:29, Thứ Hai, 30-10-2023

Trụ sở UBND tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: 06 Hùng Vương, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823456 (Hành chính)

                     0232. 3823457 (Tổng đài)

- Fax:            0232. 3822791

- Email: vpubnd@quangbinh.gov.vn

- Website: vpub.quangbinh.gov.vn


LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

Chánh Văn phòng
Nguyễn Trần Quang

Điện thoại: 0232. 3705168
Email: quangnt@quangbinh.gov.vn

     

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Quang Ngọc

Điện thoại: 0232. 3823457-161
Email: ngocnq@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng
Trần Văn Hoài

Điện thoại: 0232. 3823457-205
Email: hoaitv@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng
Phạm Thị Hồng Lê

Điện thoại: 0232. 3823457-306
Email: lepth@quangbinh.gov.vn
     

CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

        A. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP

1. Phòng Tổng hợp

- Trưởng phòng: Đặng Quốc Khánh

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 206

+ Email: khanhdq@quangbinh.gov.vn

2. Phòng Kinh tế

- Trưởng phòng: Trần Đại Nghĩa

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 143

+ Email: nghiatd@quangbinh.gov.vn

3. Phòng Nội chính - Văn xã

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 313

+ Email: hantt@quangbinh.gov.vn

4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

- Trưởng phòng: Phạm Quốc Oai

+ Điện thoại: 0232. 3825025

+ Email: oaipq@quangbinh.gov.vn

       

        B. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Trưởng phòng: Lê Thị Vũ Hà

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 304

+ Email: haltv@quangbinh.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ

- Trưởng phòng: Lê Phong Nhã

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 208

+ Email: nhalp@quangbinh.gov.vn

 

        C. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Ban Tiếp công dân

- Phó Trưởng ban: Ngô Đức Thành

    + Điện thoại: 0232. 3825771

    + Email: thanhnd@quangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Giám đốc: Trần Văn Hoài (Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

+ Điện thoại: 0232. 3825771 - 205

+ Email: hoaitv@quangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Tin học - Công báo

- Giám đốc: Lê Hoàng

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 403

+ Email: hoangl@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập