Chi tiết bài viết

Sở Tài chính

16:10, Thứ Hai, 1-4-2019

So Tai chinh

 Trụ sở: Sở Tài chính

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/08 - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822198

- Email: stc@quangbinh.gov.vn

- Website: stc.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Phạm Quang Long

- Điện thoại: 0232. 3823814

- Email: longpq.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3823839

- Email: tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Tùng Giang

- Điện thoại: 0232. 3889966

- Email: giangtt.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Bùi Mạnh Cường

- Điện thoại: 0232. 3822407

- Email: cuongbm.stc@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822198

2. Phòng Quản lý ngân sách

Điện thoại: 0232. 3825238/ 3820031

3. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Điện thoại: 0232. 3823835

4. Phòng Tài chính đầu tư

Điện thoại: 0232. 3825453/ 3827458

5. Thanh tra

Điện thoại: 0232. 3821228

6. Phòng Quản lý giá, công sản và Tài chính doanh nghiệp

Điện thoại: 0232. 3821237/ 3821227/ 3823982

7. Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công

Điện thoại: 0232. 3822177


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập