Chi tiết bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường

9:50, Thứ Tư, 22-5-2019

So Tai nguyen va Moi truong

 Trụ sở: Sở Tài nguyên và Môi trường

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 105 - Đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823810

- Fax: 0232. 3824064

- Email: stnmt@quangbinh.gov.vn

- Website: stnmt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Huệ 

- Điện thoại: 0232. 3825830

- Email: huen.stnmt@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Phạm Văn Lương

- Điện thoại: 0232. 3824446

- Email: luongpv.stnmt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Quốc Việt 

- Điện thoại: 0232. 3825796

- Email: viethq.stnmt@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Phan Xuân Hào 

- Điện thoại: 0232. 3821606

- Email: haopx.stnmt@quangbinh.gov.vn 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3825405

2. Thanh tra

- Điện thoại: 0232. 3842984

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3825983; 0232. 3825817

4. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

- Điện thoại: 0232. 3825796; 0232. 3820572

5. Phòng Khoáng sản - Khí tượng thủy văn

- Điện thoại: 0232. 3845292

6. Phòng Biển, Đảo và Tài nguyên nước

- Điện thoại: 0232. 3851866

7. Phòng Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0232. 3825744

8. Phòng Quản lý môi trường 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851878

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng Đăng ký đất đai

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3844793/ 0232. 3850289

+ Email: vpdkdd.stnmt@quangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3825742/ 0232. 3850952

+ Email: ttcntt.stnmt@quangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3850742/ 0232. 3850744

+ Email: ttptqd.stnmt@quangbinh.gov.vn

4. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

+ Địa chỉ: 64, Thanh Niên, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3859575; 0232. 3859656/ 0232. 3859573

+ Email: ttqttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

5. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3856369/ 0232. 3857217

+ Email: ttkttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập