Chi tiết bài viết

Sở Thông tin và Truyền thông

10:53, Thứ Tư, 1-3-2017

So Thong tin - Truyen thong

Trụ sở: Sở Thông tin và Truyền thông

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 Hương Giang - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3844456

- Email: stttt@quangbinh.gov.vn

- Website: stttt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Hoàng Hữu Thái

- Điện thoại: 0232. 3825535

- Email: thaihh.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Thanh Tân

- Điện thoại: 0232. 3838887

- Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Ngọc

- Điện thoại: 0232. 3827268

- Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Hiến

- Điện thoại: 0232. 3822123

- Email: hienht.stttt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 Văn phòng

- Điện thoại/Fax: 0232. 3818383/ 0232. 3844456

 Thanh tra sở

- Điện thoại: 0232. 3779999

 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Điện thoại: 0232. 3851208

Phòng Chuyển đổi số

- Điện thoại: 0232. 3844567

 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Điện thoại: 0232. 3846345


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập