Chi tiết bài viết

Sở Khoa học và Công nghệ

8:41, Thứ Năm, 28-3-2024

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 17A - Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822153

- Fax: 0232. 3822808

- Email: skhcn@quangbinh.gov.vn

- Website: skhcn.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Trần Quang
   - Điện thoại: 0232. 3821685
   - Email: quangnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghiệm
   - Điện thoại: 0232. 3823254
   - Email: nghiempt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phạm Thanh Nam
   - Điện thoại: 0232.3827205
   - Email: nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Trần Quốc Việt
   - Điện thoại: 0232.3821543
   - Email: viettq.skhcn@quangbinh.gov.vn 

     

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822153, 0232.3824347/ 0232. 3822808

2. Phòng quản lý Khoa học

- Điện thoại: 0232. 3827203

3. Phòng quản lý Công nghệ

- Điện thoại: 0232.3840466

4. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Điện thoại: 0232.3825687

5. Thanh tra

 - Điện thoại: 0232. 3824346 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học Công nghệ

- Địa chỉ: TDP 14 - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232.3840590/0232.3851215

- Website: udkhcnquangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm

- Địa chỉ: TDP 10 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3858339

- Website: quatestquangbinh.com.vn


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập