Sở Ngoại vụ

9:57, Thứ Sáu, 17-6-2022

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở: Sở Ngoại vụ

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/8 - Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3815565

- Fax: 0232. 3822804

- Email: sngv@quangbinh.gov.vn

- Website: sngv.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Giám đốc: Nguyễn Thị Hương Giang

- Điện thoại: 0232. 3840757

- Email: giangnth.sngv@quangbinh.gov.vn; giang_rom@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Đỗ Thị Hoài Thu

- Điện thoại: 0232. 3843156

- Email: thudth.sngv@quangbinh.gov.vn; dothuqb@gmail.com 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Xuân

- Điện thoại: 0232. 3851468

- Email: xuannt.sngv@quangbinh.gov.vn

           

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3815565

2. Phòng Nghiệp vụ

- Điện thoại: 0232. 3840741


Các tin khác