Ban Dân tộc

14:6, Thứ Tư, 22-5-2019

 Ban Dan toc

 Trụ sở: Ban Dân tộc

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 39 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822373; 0232. 3820712

- Fax: 0232. 3828237

- Email: bdt@quangbinh.gov.vn

- Website: bdt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Trưởng Ban: Võ Ngọc Thanh

- Điện thoại: 0913981378

- Email: thanhvn.bdt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban TT: Phan Công Khánh

- Điện thoại: 0232. 3841976

- Email: khanhpc.bdt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban: Trần Hữu Ninh

- Điện thoại: 0232. 3820713

- Email: ninhth.bdt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Lài

- Điện thoại: 0232. 3858398

- Email: laint.bdt@quangbinh.gov.vn

 

II. PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng - Thanh tra:

- Điện thoại: 0232. 3822373; 0232. 3820986; 0232. 3820712

2. Phòng Nghiệp vụ:

- Điện thoại: 0232. 3828299; 0232. 3851048


Các tin khác