Ban quản lý Khu Kinh tế

11:15, Thứ Sáu, 2-11-2018

 Ban Quan ly Khu kinh te

Trụ sở: Ban quản lý Khu Kinh tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 117 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3828513

- Fax: 0232. 3828516

- Email: kkt@quangbinh.gov.vn

- Website: bqlkkt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Trưởng ban: Phan Văn Thường
          - Điện thoại: 0912457909
          - Email: thuongpv.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban (Trưởng đại diện KKT Hòn La)Phạm Tiến Duật
          - Điện th
oại: 0975115115 
          - Email: duatpt.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Nguyễn Quốc Khánh
          - Điện th
oại: 0979216999
          - Email: khanhnq.kkt@quangbinh.gov.vn

    

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Ban Quản lý
          - Điện thoại/Fax: 0232. 3828513/ 0232. 3828516 

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
          - Điện thoại: 0232. 3851606

3. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
          - Điện thoại: 0232. 3840522

4. Phòng Quản lý tài nguyên và Môi trường
          - Điện thoại: 0232. 3851809

5. Phòng Quản lý doanh nghiệp

          - Điện thoại: 0232. 3851808

6. Phòng Quản lý Đầu tư
          - Điện thoại: 0232. 3851811

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT
        - Địa chỉ: 317 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới

        - Điện thoại/Fax: 0232. 3827675

2. Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế
        - Địa chỉ: 18A Quang Trung, TP. Đồng Hới

        - Điện thoại/Fax: 0232. 3844814

3. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La

        - Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

        - Điện thoại/Fax: 0232.3599598

 4. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

        - Địa chỉ: Xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá

        - Điện thoại: 0232. 3575016


Các tin khác