Chi tiết bài viết

Ban quản lý Khu Kinh tế

14:39, Thứ Sáu, 19-5-2023

Ban Quan ly Khu kinh te

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 117 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3828513

- Fax: 0232. 3828516

- Email: kkt@quangbinh.gov.vn

- Website: bqlkkt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Trưởng ban: Phan Văn Thường
          - Điện thoại: 0912457909
          - Email: thuongpv.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban (Trưởng đại diện KKT Hòn La)Phạm Tiến Duật
          - Điện th
oại: 0975115115 
          - Email: duatpt.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Nguyễn Quốc Khánh
          - Điện th
oại: 0979216999
          - Email: khanhnq.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Hoàng Đăng Anh
          - Điện th
oại: 
          - Email: anhhd.kkt@quangbinh.gov.vn

    

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Ban Quản lý
          - Điện thoại/Fax: 0232. 3828513/ 0232. 3828516

2. Phòng Kế hoạch và Đầu tư
          - Điện thoại: 0232. 3851606; 0232. 3851811

3. Phòng Quy hoạch và Xây dựng
          - Điện thoại: 0232. 3840522

4. Phòng Tài nguyên môi trường và Doanh nghiệp
          - Điện thoại: 0232. 3851809; 0232. 3851808

5. Văn phòng BQL cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

        - Điện thoại: 0232. 3575016

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Quản lý hạ tầng các KCN, KKT Quảng Bình

        - Điện thoại: 0232. 3844814

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT

        - Điện thoại: 0232. 3827675


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập