Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Trạch

21:45, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Quang Trach


CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Xã Quảng Hợp
117,75
5.652
2.
Xã Quảng Đông
26,93
4.208
3.
Xã Quảng Kim
37,84
4.015
4.
Xã Quảng Phú
18,77
9.078
5.
Xã Quảng Châu
41,73
9.462
6.
Xã Quảng Tùng
11,49
6.815
7.
Xã Cảnh Dương
1,52
7.810
8.
Xã Quảng Hưng
20,21
7.438
9. Xã Quảng Xuân 11,69 8.902
10.
Xã Quảng Thanh
3,81
3.970
11.
Xã Quảng Phương
24,56
7.872
12.
Xã Quảng Lưu
38,99
6.414
13.
Xã Quảng Tiến
11,34
3.830
14.
Xã Quảng Thạch
46,85
3.776
15.
Xã Liên Trường
25,80
6.910
16.
Xã Phù Hoá
3,47
3.579
17.
Xã Cảnh Hoá
7,76
4.412

Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2011

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập