Chi tiết bài viết

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

17:25, Thứ Hai, 5-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 243/UBND-NCVX triển khai Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt các nội dung Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận ý chí, hành động và quyết tâm chính trị trong triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập điển hình, có cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả; khen thưởng, biểu dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; kiểm điểm tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành lĩnh vực để đến năm 2025 giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng đến năm 2030; đảm bảo các đơn vị sau sắp xếp phải có tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ viên chức gắn với vị trí việc làm; phương thức quản lý theo hướng tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ; hiệu quả hoạt động được đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả công việc; sơ kết, tổng kết việc thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ; chính sách thí điểm xã hội hóa cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; đề xuất thi tuyển và thuê Giám đốc điều hành đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, nhất là chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, thu hút đầu tư đối với dịch vụ sự nghiệp công; chính sách xã hội hóa phải sát với thực tiễn, khả thi, bình đẳng để phát triển nhanh đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học - công nghệ ở những nơi có đủ điều kiện, có dân số tăng nhanh; phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; giám sát HĐND, Mặt trận TQVN, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, nhất là điều kiện tiếp cận, chất lượng cung ứng dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; nâng cao năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, gắn quyền hạn với trách nhiệm, quyền lợi với hiệu quả công việc.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập